EMAILinfo-pat@info-pat.poznan.plNUMER REJESTROWYBDO 000094847
Microscope

Wykonujemy badania histopatologiczne, cytologiczne, immunohistochemiczne i oligobiopsyjne

Stethoscope

Wyniki badań dostępne w ciągu 48-72 godzin od dnia otrzymania materiału, również w opcji CITO

Heart

Wykonujemy badania śródoperacyjne na terenie miasta Poznania i w odległości do 80 km po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu telefonicznym

Wounded finger

Oceniamy preparaty z biopsji (BACC) wykonanych poza Pracownią

Plaster

Wykonujemy ocenę mikroskopową bioptatów wątroby i stercza

Medicine

Wykonujemy badania cytologiczne płynów ubogokomórkowych z jam ciała: opłucnej, osierdzia, jamy otrzewnowej, moczu i płynu mózgowo-rdzeniowego

Microscope

Oceniamy preparaty z cytologii złuszczeniowej ginekologicznej w standardzie The Bethesda 2001 System

Stethoscope

Udostępniamy preparaty i reprezentatywne bloczki parafinowe w celu konsultacji i dalszego leczenia dalszego pacjenta

Heart

Udostępniamy pojemniki jednorazowe i druki skierowań

Wounded finger

Udostępniamy program komputerowy Patolog 2 do całościowej ewidencji rozpoznań, za osobnym porozumieniem

Plaster

Współpracujemy z jednostkami leczniczymi z całego kraju i z zagranicy, w opcji organizujemy również transport materiału do badań (odbieramy materiał z siedziby zleceniodawcy)

Computer

Udostępniamy również wyniki badań przez nasz serwis internetowy

Zaufało nam kilkadziesiąt szpitali, jednostek leczniczych i instytutów z zagranicy oraz kilkaset gabinetów i przychodni prywatnych.

Bezpłatnie udostępniamy pacjentowi dokumentację medyczną w formie papierowej, za przygotowanie do wypożyczenia dokumentacji histopatologicznej w postaci bloczków i preparatów pobierana jest opłata.


Procedury dotyczące pobierania i oznakowania oraz przechowywania materiału tkankowego

Materiał pobrany do badania umieszcza się w pojemniku z płynem konserwującym. Płynu konserwującego powinno zawierać naczynie ok. 10-krotnie większą objętość w stosunku do objętości pobranej tkanki. Pojemniki do przechowywania wycinków muszą być szczelne i posiadać pewne zamknięcie uniemożliwiające otwarcie się ich w czasie transportu.

Najpowszechniej używanym utrwalaczem jest 10% formalina buforowana o pH 7,0-7,4 (buforowana, aby zapobiec zmianie odczynu na kwaśny, gdyż formaldehyd ulega spontanicznej przemianie w kwas mrówkowy).

Przepis na 10% formalinę (pH 7,0-7,4):

  • 40% formalina handlowa 250ml
  • Na2HP04 x H20 6,5g
  • NaH2P04 4,0g
  • H20 destyl. 750 ml

Pojemnik z płynem utrwalającym i materiałem tkankowym zabezpiecza się przed uszkodzeniem oraz oznacza się w sposób umożliwiający identyfikację.

Podstawą wykonania badania patomorfologicznego jest skierowanie, które zawiera dane pacjenta lub zmarłego pacjenta, w tym numer PESEL, w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

Skierowanie musi też zawierać nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą, którego lekarz zleca i kieruje na badania, rodzaj materiału i lokalizację zmiany anatomicznej, datę i godzinę pobrania materiału, metodę utrwalenia pobranego materiału oraz wskazania medyczne do wykonania badania.

W przypadku badań tkanek układu szkieletowego, badań endoskopowych przewodu pokarmowego oraz badań materiału z płuc w śródmiąższowych chorobach płuc, do skierowania na badanie dołącza się radiogram lub inne badanie obrazowe oraz opis badań obrazowych lub endoskopowych.

Na jednym skierowaniu można zlecić więcej niż jedno badanie. Material należy dostarczyć do INFO-PAT w czasie nieprzekraczającym 72 godziny.

Pozostały po wykonaniu bloczków parafinowych materiał tkankowy przechowuje się przez okres co najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpoznania patomorfologicznego. Po upływie tego okresu materiał tkankowy jest poddany utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami medycznymi.

W Zakładzie patomorfologii przechowuje się bloczki, preparaty histopatologiczne przez okres 20 lat oraz przez okres 10 lat w przypadku preparatów cytologicznych.

Po upływie tych okresów, bloczki i preparaty podlegają utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z tymi odpadami.